Deklaracja

Do deklaracji proszę dołączyć zdjęcie do legitymacji klubowej, oraz dowód wpłaty wpisowego (jednorazowo 20 zł) i składki członkowskiej (za sezon 50zł)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Do Rzeszowskiego Klubu Morsów „SOPELEK”

Proszę o przyjęcie mnie na członka stowarzyszenia Rzeszowski Klub Morsów „SOPELEK”.

  1. Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………….

  1. Data urodzenia ………………………………………………………………………………

  1. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………

(z kodem pocztowym) ……………………………………………………………………

4. PESEL: ………………………………………………………………………………..

5. Dowód Osobisty: Seria, numer ……………wydany przez …………………………….

6. Telefony kontaktowe ……………………………………………………………………

7. Adres e-mailowy …………………………………………………………………..

Zapoznałem(am) się ze Statutem Rzeszowskiego Klubu Morsów „SOPELEK” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby ewidencji członków Rzeszowskiego Klubu Morsów SOPELEK. Wyrażam także zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach i filmach w celu prezentacji życia klubowego RKM SOPELEK, oraz dla promocji sportu i zdrowego trybu życia jaki prowadzą morsy, poprzez ich publikację na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych takich jak facebook, youtube, itp. Wyrażam zgodę na kierowanie informacji klubowych drogą elektroniczną na przekazany przeze mnie adres e-mail oraz przez kontakt telefoniczny na podany przeze mnie numer telefonu. Podane przeze mnie dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom i nie będą używane w celach handlowych i marketingowych. Przyjmuje do wiadomości, że wyrażoną zgodę mogę w dowolnym momencie wycofać.

…………………………………………… …………………………….

Miejscowość i data Podpis

Data i podpis Opiekuna Prawnego w przypadku niepełnoletności kandydata : …………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Postanowienie Zarządu Klubu :

Przyjęty na członka RKM „SOPELEK” dnia ……………………………………………………….

Odmówiono przyjęcia na członka z powodu :………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Dnia ……………………………………… Za Zarząd ……………………………………………..

………………………………………………

Pobierz deklarację [doc] [pdf]

 

 


Członków klubu, którzy złożyli deklaracje przed majem 2018 roku, prosimy o pilne uzupełnienie poniższego oświadczenia i złożenie do Zarządu RKM Sopelek.

 

Oświadczenie członka Rzeszowskiego Klubu Morsów SOPELEK

 

Ja, ………………………………………………………………………………………………., nr legitymacji klubowej: ………
(imię i nazwisko)

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby ewidencji członków Rzeszowskiego Klubu Morsów Sopelek. Wyrażam także zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach i filmach w celu prezentacji życia klubowego RKM Sopelek, oraz dla promocji sportu i zdrowego trybu życia jaki prowadzą morsy, poprzez ich publikację na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych takich jak facebook, youtube, itp. Wyrażam zgodę na kierowanie informacji klubowych drogą elektroniczną na przekazany przeze mnie adres e-mail oraz przez kontakt telefoniczny na podany przeze mnie numer telefonu. Podane przeze mnie dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom i nie będą używane w celach handlowych i marketingowych. Przyjmuje do wiadomości, że wyrażoną zgodę mogę w dowolnym momencie wycofać.

 

……………………………………………                                                                …………………………….

(Miejscowość i data)                                                                                           (Podpis)

 

Data i podpis opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletności kandydata :

…………………….…………………………………………………………………………………………………………

 

Pobierz oświadczenie [doc][pdf]

loading