Deklaracja

Do deklaracji proszę dołączyć zdjęcie do legitymacji klubowej, oraz dowód wpłaty wpisowego (jednorazowo 20 zł) i składki członkowskiej (za sezon 40zł)


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Do Rzeszowskiego Klubu

Morsów „SOPELEK”

Po zapoznaniu się ze Statutem Rzeszowskiego Klubu Morsów „SOPELEK”

i zobowiązaniu się do jego przestrzegania, proszę o przyjęcie mnie na członka Klubu.

  1. Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………….

  1. Data urodzenia ………………………………………………………………………………

  1. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………

(z kodem pocztowym) ……………………………………………………………………

4. PESEL: ………………………………………………………………………………..

5. Dowód Osobisty: Seria, numer ……………wydany przez …………………………….

6. Telefony kontaktowe ……………………………………………………………………

7. Adres e-mailowy …………………………………………………………………..

…………………………………………… …………………………….

Miejscowość i data Podpis

Data i podpis Opiekuna Prawnego w przypadku niepełnoletności kandydata : …………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Postanowienie Zarządu Klubu :

Przyjęty na członka RKM „SOPELEK” dnia ……………………………………………………….

Odmówiono przyjęcia na członka z powodu :………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Dnia ……………………………………… Za Zarząd ……………………………………………..

………………………………………………

pobierz deklarację

loading