Statut

STATUT

Klubu Sportowego – RZESZOWSKI  KLUB  MORSÓW  „SOPELEK”

w Rzeszowie

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie: Rzeszowski Klub Morsów „SOPELEK” zwany dalej „Klubem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu propagowanie całorocznych kąpieli, zdrowego stylu życia i hartowanie ciała.

 § 2

 Terenem działania Klubu jest miasto Rzeszów, a siedzibą władz stowarzyszenia jest ulica Sierpniowa 1 kod 35-303 Rzeszów.

 § 3

 Klub jest klubem sportowym w rozumieniu art. 7 ustawy o kulturze fizycznej.

 § 4

 Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 § 5

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” ustawą o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz niniejszym statutem.
 2. Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.

 

§ 6

Klub używa pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział  II

Cel i środki działania

 

§ 7

 Celem Klubu jest:

 1. propagowanie kąpieli całorocznych na akwenach wodnych oraz w morzu.
 2. zdobywanie poparcia dla masowego uczestnictwa w całorocznych kąpielach, hartowanie ciała, oraz propagowanie zdrowego stylu życia, w szczególności dzieci i młodzieży.
 3. zwiększenie tolerancji przystosowania organizmu człowieka do niskich temperatur powietrza i wody.
 4. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi aktywnym wypoczynkiem.
 5. nawiązywanie kontaktów z podobnymi klubami w Polsce i zagranicą oraz udział w międzynarodowych zlotach.
 6. ochrona i promocja zdrowia.

 

§ 8

 Do realizacji powyższych zadań Klub zdąża – przy zachowaniu przepisów prawnych przez:

 1. organizację imprez:
 1. otwarcie sezonu w październiku
 2. kąpiel noworoczną
 3. udział w międzynarodowym zlocie morsów
 4. zakończenie sezonu w kwietniu
 1. organizację wspólnej rozgrzewki i kąpieli co najmniej w każdą sobotę lub niedzielę w okresie zimowym
 2. pozyskiwanie środków na działalność statutową
 3. organizowanie różnych form współzawodnictwa sportowego
 4. realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa, oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 5. realizacja zadań z zakresu uzależnień
 6. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu
 7. współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego

 

§ 9

 1. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 7 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Klubu
 2. Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji statutowych określonych w § 7.

 

§ 10

 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
 2. Do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

 Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zawodników
 2. członków zwyczajnych
 3. członków wspierających

 

§ 12

 1. Członkami zawodnikami Klubu są osoby, które złożą pisemną deklarację oraz uiszczać będą składkę członkowską obowiązującą w danym roku kalendarzowym. Osoby małoletnie muszą posiadać zgodę przedstawicieli ustawowych.
 2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.
 3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Klubu.

 

§ 13

 

 1. Członkowie zawodnicy Klubu mają prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu, które są do nich adresowane.
 2. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym.
 3. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub przez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.
 4. Wszyscy członkowie mają prawo do:
 1. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu
 2. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub.
 3. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu
 4. korzystania z innych uprawnień na zasadach określonych przez Zarząd.

 

§ 14

 

 1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
  1. troszczyć się o dobro i rozwój Klubu
  2. dbać o sprzęt i urządzenia Klubu
  3. brać czynny udział w działalności Klubu
  4. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu
  5. Do obowiązków członków zawodników należy regularne opłacanie składek członkowskich i godne reprezentowanie barw Klubu.
  6. Członkowie wspierający są obowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.

 

§ 15

 

 1. Członkowsko w Klubie ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  2. skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego paragrafu
  3. rozwiązania Klubu

 

 1. Pozbawienie członkowska przez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić, jeżeli członek:
  1. nie spełnia wymogów statutowych
  2. w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
  3. działa na szkodę Klubu
  4. członek zawodnik nie bierze udziału w działalności Klubu przez okres jednego roku, lub zalega z płatnością składek przez sześć miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia,
  5. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej    członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

 

Rozdział IV

Władze Klubu oraz ich organizacja

 § 16

 1.Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

§ 17

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
  3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w  § 14 ust. 3,
  5. uchwalenie statusu i dokonywanie jego zmian,
  6. określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
  7. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
  8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
  9. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Klubu, lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu,

 

 

§ 18

 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwołane jest przez Zarząd raz w roku jednak nie później jak 20 czerwca każdego roku,
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwołane jest przez Zarząd co cztery lata,
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane jest przez Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej
 3. na wniosek ¾ liczby członków Klubu

4.   Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

 1. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.
 2. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

 

§ 19

 

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
  1. w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków
  2. w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile termin był podany w zawiadomieniu
  3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd
  4. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczane w porządku obrad.

 

§ 20

 

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
 3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Klubu. Jeśli Walne Zebranie Klubu postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż trzy osoby określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez władzę.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub Sekretarza.
 7. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu.

W razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

 

§ 21

 Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Klubu
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Klubu
 3. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
 4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych
 5. składanie sprawozdań z działalności Klubu
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu
 7. reprezentowanie Klubu na zewnątrz
 8. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych

 

§ 22

 

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

 

§ 23

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statusu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Klubu.
 2. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Klubu w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.
 3. zwołanie Walnego Zebrania Klubu w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie.
 4. składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie.
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu.

 

§ 24

 

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania
  2. ustania członkowska w Klubie
  3. zrzeczenia się udziału w tych organach
  4. odwołania przez Walne Zebranie Członków

 

 § 25

 

Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 26

 

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze
 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych
 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
  1. składek członkowskich
  2. darowizn, zapisów i spadków
  3. dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego
  4. majątku Klubu
  5. ofiarności publicznej
  6. oraz innych źródeł

 

§ 27

 Klub nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz innych osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie

 

§ 28

 

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabyć prawa i zaciągać zobowiązania
 2. Do dokonania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez  Zarząd.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 29

 

 1. Uchwalenie statusu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
 3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.
loading